Ťažné zariadenia

Zľavnené produkty

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o., založená a existujúca podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., so sídlom Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka 13935/L, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: AUTOCAR- Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, telefonický kontakt: +421 43 586 4864, emailový kontakt: autocar@autocar.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • Prevádzka požičovne – vypožičanie prívesných vozíkov,
 • E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,
 • Marketing – podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách, mailing,
 • Klienti (obchod, predaj) – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
 • Zmluvy – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
 • Sprostredkovanie splátkového predaja (Quatro).

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje.

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti (SPS, IN-TIME, GLS, SDS) za účelom správneho doručenia objednaného tovaru.

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:

 • e-shop,
 • webová stránka,
 • priamy predaj tovaru (priamo od zákazníka pri návšteve jednej z predajní),
 • od zákazníka pri telefonickej alebo e-mailovej objednávke,
 • cookies,
 • Google Analytics,
 • kamerové systémy na predajniach.

Automaticky (pri návšteve našej webovej stránky) spracovávame nasledovné údaje:

 • IP adresa,
 • dátum a čas prístupu na našu webovú stránku,
 • informácie o vašom internetovom prehliadači,
 • informácie o vašom operačnom systéme,
 • informácie o nastavení vášho jazyka,
 • informácie o vašom správaní na našich webových stránkach,
 • informácie o vašom mobilnom zariadení (ak pristupujete na naše webové stránky prostredníctvom mobilného telefónu).

Tieto informácie sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi (konkrétnej osobe).

Alternatívne vybavenie objednávky:

 • V prípade vzájomnej dohody s kupujúcim môže byť objednávka vybavená alternatívnym spôsobom.