Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie sa používajú na ukladanie nastavení a predvolieb, na štatistiku a analýzu používateľského správania, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a personalizáciu obsahu a reklám. Súhlas poskytujete spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromných údajov

Obchodné podmienky

Všeobecné predajné a obchodné podmienky spoločnosti AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi spoločnosťou AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o. ako predávajúcim (prenajímateľom) a zákazníkom (odberateľom, kupujúcim, nájomcom). Tieto všeobecné obchodné podmienky sa osobitne vzťahujú na zmluvy, ktoré sú uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu ako zmluvy na diaľku, a to pre nákup prostredníctvom internetového obchodu www.taznezariadenia.sk. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán; sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Všetky zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o., a zákazníkom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom týmito obchodnými podmienkami a  Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov („zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho („zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“).

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľom týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v rozsahu, v akom sa ho týkajú, a  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“).

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu, predávajúcim, dodávateľom tovaru a služieb a prenajímateľom je spoločnosť AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o.

AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o.
so sídlom Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 36 408 905
IČ DPH: SK 2020132433
DIČ:  2020132433

IBAN: SK94 0200 0000 0020 7435 6156
BIC: SUBASKBX

Telefón: +421 43 586 4864
E-mail: autocar@taznezariadenia.sk

2. Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely zákonných ustanovení o ochrane spotrebiteľa a zmluvy uzatvorenej na diaľku:

 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
 • Predávajúcim je spoločnosť AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o.. Je to osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,
 • E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia,
 • Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné objednať (majú uvedenú cenu a táto nie nulová).

2.2. Zákazník plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

2.3. Na vzťah medzi spoločnosťou AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o., a zákazníkom, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

2.4. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3. Všeobecné dodacie podmienky

3.1. Tovar sa objednáva prostredníctvom e-shopu www.taznezariadenia.sk, e-mailom alebo telefonicky.

3.2. Objednaný tovar, ktorý je na sklade, expeduje predávajúci najneskôr nasledujúci deň po objednaní, pokiaľ dohoda nie je iná. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude zákazník telefonicky alebo e-mailom informovaný. Expedícia tovaru je uskutočnená zo skladu predávajúceho v Ivachnovej 300, 034 83 Liptovská Teplá. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne, v sklade predávajúceho v pracovnej dobe (Po - Pia: 8:00 - 17:00 hod.). Je zakázané poškodzovať alebo prepisovať značky a štítky na tovare a predávať tovar, ktorý bol poškodený alebo skreslený.

3.3. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

3.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva kupujúceho záväznou. Kupujúci sa odoslaním objednávky zároveň zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal také závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať (resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy), o čom kupujúceho bezodkladne upovedomí. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

4. Cenové podmienky

4.1. Uvedené ceny sú maloobchodné. Obsahujú daň z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu objednávky, a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. V prípade zmeny ceny objednaného tovaru, ktorej sa nedá zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia, a táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky (napr. zmena kúpnej ceny u výrobcu, daňovej sadzby, poplatkov, zmenného kurzu meny,...) je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne na túto zmenu upozorniť a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že medzi kupujúcim a predávajúcim nedôjde k dohode o novej cene, má kupujúci aj predávajúci možnosť od zmluvy odstúpiť. V prípade, že došlo k platbe na základe predfaktúr, čiastka sa započítava do kúpnej ceny. Z uvedených cien predávajúci neposkytuje ďalšie zľavy.

4.2. Pokiaľ je na automobile zákazníka namontovaný plynový pohon a plynová sústava, k položke montáže ťažného zariadenia sa účtuje príplatok 10 € s DPH. V prípade montáže u nás nezakúpeného ťažného zariadenia si účtujeme doplatok 20 € s DPH k štandardnej cene montáže, cenu montáže u nás nezakúpeného ťažného zariadenia po predchádzajúcej dohode so zákazníkom môžeme upraviť podľa obtiažnosti montáže. Za demontáž ťažného zariadenia alebo elektroinštalácie si účtujeme poplatok 10 €. V prípade zložitejšej montáže, napr. z dôvodu, že je auto po havárii, má hrdzavé šasi, sú potrebné úpravy a pod., môže byť účtovaný poplatok k cene montáže, ktorého výška bude závislá od zložitosti montáže. Pri inej vykonávanej práci (servis vozíka, alebo iné práce) účtujeme za 1 odpracovanú hodinu 1 pracovníka 33 € s DPH, ak nie je dohodnuté inak (náročnosť, odbornosť práce, prípadne iné komplikácie). O zmene cien musí byť zákazník vopred informovaný (telefonicky, osobne, alebo elektronicky).

5. Platobné podmienky

5.1. Platba sa uskutočňuje v hotovosti, formou predfaktúry, platobnou kartou alebo na dobierku (hotovosť, platobná karta). K platbe za tovar pri zásielke kuriérskou spoločnosťou je potrebné pripočítať prepravné náklady, ktorú sú viditeľné v košíku pri voľbe spôsobu dopravy.

Pri objednávke viac druhov ťažných zariadení súčasne sú jednotlivé komplety balené ako samostatné zásielky.

6. Prechod vlastníctva k tovaru

6.1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho alebo od prepravcu. Týmto momentom prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.

7. Reklamačné podmienky, zodpovednosť za vady

7.1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

7.2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka, a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Pri ťažných zariadeniach značky AUTO-HAK je záruka 5 rokov. Výslovne týmto kupujúceho upozorňujeme, že plachtové prívesné vozíky nie sú vodotesné. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení zákona Obchodného zákonníka, záručná doba je 1 rok a na reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky, ale ustanovenia o zodpovednosti za vady podľa Obchodného zákonníka.

7.3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

7.4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri jeho dodaní. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a pod. doporučujeme, aby kupujúci, vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom, túto skutočnosť vyznačil v prepravnom doklade a potvrdil ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Následne doporučujeme, aby kupujúci zaslal predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.

7.5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • nevhodným používaním výrobku, najmä z dôvodov kladenia neúmerných požiadaviek na tovar (napr.: preťaženie nákladu vozidla alebo prívesu), t.j. najmä poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Doporučujeme, aby kupujúci oboznámil s týmito podmienkami užívateľa.

7.6. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare, ak takémuto označeniu tovar podlieha.

7.8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu alebo doniesť osobne. Tovar odporúčame vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné priložiť akýkoľvek doklad preukazujúci, že tovar bol zakúpený u predávajúceho a je vlastníctvom spotrebiteľa (napr. faktúru). Pri reklamácii zákazník uskutoční popis vady.

7.9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie zákazníkovi doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.10. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
 • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
 • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.13. Všetky nami dodané diely musia byť pred montážou, ktorá je nevyhnutnou podmienkou dodania, spotrebiteľom skontrolované vo vzťahu ku vhodnosti na odpovedajúci typ vozidla. Ťažné zariadenia smú byť použité iba na daný typ vozidla. Technické zmeny, doplnky a vylúčenie ručenia za chyby tlače zostávajú vyhradené, ako aj tlačové chyby v texte popr. na obrázkoch.

7.14. Všeobecné informácie na správne používanie ťažného zariadenia

7.14.1. Pre používanie sú smerodajné údaje výrobcu vozidla popr. údaje o zaťažení prívesom a zvislom zaťažení, pričom nemôžu byť prekročené hodnoty ťažného zariadenia. Ťažné zariadenie je určené k ťahaniu prívesov, ktoré sú vybavené kĺbovými spojkami a k montáži guľových čapov povolených k montáži na ťažné zariadenie. Tiež je povolené použitie homologizovaných nosičov pripojiteľných na ťažnú guľu. Iné použitie je zakázané. Použitie musí zodpovedať cestným predpisom.

7.14.2. Pri použití prívesu sa menia jazdné vlastnosti vozidla. Musí sa brať ohľad na prevádzkový návod výrobcu vozidla. Výrobcom vozidla sériovo určené upevňovacie body sa musia dodržať. Montážny a prevádzkový návod doporučujeme pripojiť k dokladom vozidla.

7.15. Montážne informácie pre ťažné zariadenia:

7.15.1. Ťažné zariadenie ja bezpečnostný diel a môže byť namontovaný len odborníkmi. Každá zmena popr. zmeny na ťažnom zariadení sú zakázané. Vedú vždy k strate platnosti prevádzkového povolenia.

7.15.2. Odstráňte izolačný ochranný náter (keď tam je) na karosérii vozidla v miestach styčných plôch ťažného zariadenia.

7.15.3. Očistite časti karosérie a vyvŕtané otvory ošetrite farbou proti korózii.

7.15.4. Pred začatím montáže univerzálnej elektroinštalácie overte v značkovom servise výrobcu Vášho vozidla, či montážou nedôjde k poškodeniu elektronických obvodov vozidla.

7.16. Prevádzkové informácie pre ťažné zariadenia:

7.16.1. Všetky upevňovacie skrutky ťažného zariadenia dotiahnite predpísaným momentom a skontrolujte po cca 1000 km jazdy s prívesom alebo nosičom bicyklov.

7.16.2. Spojovacia guľa musí byť udržovaná čistá a namazaná plastickým mazivom.

7.16.3. Pri použití samosvorných stabilizátorov musí byť spojovacia guľa zbavená maziva.

7.16.4. Dodržujte informácie v príslušných prevádzkových návodoch.

7.16.5. Akonáhle bude dosiahnutý na niektorom mieste priemer spojovacej gule rovný alebo menší ako 49,0 mm nesmie byť ťažné zariadenie z bezpečnostných dôvodov ďalej používané.

8. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

8.1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať objednaný tovar.

8.2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky.

8.3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

9.1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, ako aj v ostatných prípadoch a lehotách upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.2. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal alebo zaslal predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.

9.3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách.

9.5. Spotrebiteľ je zodpovedný za škodu (zníženie hodnoty tovaru), ktorá bola spôsobená používaním tovaru nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10. Ochrana osobných údajov (podľa GDPR)

10.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

10.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

10.4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
 • právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

10.5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: Titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

10.6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

10.7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

10.8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

10.9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

10.10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

10.11. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu, súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.

10.12. Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

10.13. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

11. Použiteľné právo, miesto súdu

11.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené slovenskými súdmi.

12. Podmienky prenájmu prívesov

12.1. Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol náležite poučený o potrebe disponovať vodičskými oprávnením skupiny „Be“ alebo „E“ pri vypožičiavaní a prevádzke prívesných vozíkov kategórie O1 a O2. Taktiež bol poučený o potrebe zabezpečiť si platnú diaľničnú známku pri prevádzkovaní prívesných vozíkov kategórie O1 a O2 po spoplatnených komunikáciách. Podmienky prenájmu stanovuje vlastník prívesu..

12.2. Prenajímateľ poučuje nájomcu o nasledovnom:

 • Predmetom zmluvy o nájme sú aj ostatné príslušenstvá k prívesu (rezervné koleso, plachta, oporné koleso, sťahovacie popruhy) a doklady (technický preukaz prívesu a zákonné poistenie).
 • Naše prívesy nie sú havarijne poistené.
 • Vyvezenie predmetu zmluvy za hranice Slovenska si vyžaduje písomný súhlas požičovne.
 • Vydanie a vrátenie prívesu je možné len v pracovných hodinách požičovne a len v mieste jeho vypožičania.
 • Všetky náklady spojené s prekročením konečného zmluvného termínu znáša nájomca.
 • Nájomca zodpovedá za predmet nájmu v čase požičania (technický stav a kompletnosť dodatkového vybavenia).
 • Nájomca je povinný nahlásiť všetky poškodenia alebo závady predmetu nájmu pred jeho vrátením prenajímateľovi.
 • Vozík je potrebné si telefonicky rezervovať.
 • Prívesný vozík je možné zapožičať a následne vrátiť len v pracovné dni počas otváracích hodín (PO - PI, 8:00 - 16:30).
 • Nájomca je povinný prívesný vozík vrátiť na prevádzku kde bol zapožičaný.
 • Za všetky poškodenia alebo stratu predmetu zmluvy nesie nájomca zodpovednosť v plnej výške voči požičovni.
 • Náklady nájomcu cez prenajímateľa za opravu poškodenia sa účtujú v cenách s DPH a obsahujú náhradné diely potrebné na opravu v mieste likvidácie škody. Vykonanie opravy v servise prenajímateľa stojí 33 € s DPH / 1 hod. práce jednou osobou.
 • Pri strate technického preukazu účtujeme 50 € s DPH.
 • V prípade straty alebo odcudzenia predmetu zmluvy nájomca uhradí cenu s DPH nového prívesu daného typu prenajímateľovi.
 • Nájomca nie je oprávnený upravovať a opravovať predmet zmluvy.
 • Nájomca znáša všetky náklady spojené s uplatnením si náhrady škody vzniknutej prenajímateľovi.
 • Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy v čistom stave, tak ako ho prevzal. V opačnom prípade mu bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 10 €.
 • Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s opravou prívesu do 7 dní od vystavenia faktúry.
 • Prijatá záloha od nájomcu slúži zároveň na:
  • 1. pokrytie nákladov spojených s opravou prívesu, alebo odcudzením prívesu,
  • 2. na krytie rizika spôsobenia škody cudzej osobe,
  • 3. ako zábezpeka pri oprave poškodeného prívesu v servise na úhradu faktúry.
 • Ak nájomca vráti predmet zmluvy po uplynutí 3 hodín a pred uplynutím 24 hodín tak požičiavateľovi patrí nájomné za celý deň. Vrátenie predmetu zmluvy pred uplynutím 3 hodín oprávňuje nájomcu k žiadaniu navrátenia 40% z ceny nájmu za prerušenie doby nájmu.
 • Ak si zákazník vypožičiava vozík na obdobie, ktorého výsledná suma za vypožičanie je vyššia ako záloha, prenajímateľ má právo navýšiť zálohu za vypožičanie. V prípade, že už má zákazník príves zapožičaný a chce si predĺžiť už dohodnutú dobu, je povinný prísť vyplatiť vzniknutý rozdiel.
 • Nájomca sa zaväzuje k vráteniu kompletného predmetu zmluvy v dohodnutom termíne (uvedený v texte zmluvy). Predĺženie času využitia predmetu zmluvy vyžaduje uzavretie novej zmluvy.
 • Používanie predmetu zmluvy nájomcom nad dohodnutý termín, oprávňuje prenajímateľa k doúčtovaniu požičovného vo výške 5 € za každú začatú hodinu neoprávneného používania prívesu.
 • Za vzniknutú škodu tretej osobe a poškodenie samotného prívesu v čase jeho požičania zodpovedá nájomca v celosti.
 • Používanie predmetu zmluvy Nájomcom nad dohodnutý termín dlhšie ako 2 dni oprávňuje prenajímateľa k ohláseniu porušenia zmluvy na polícii a bude stíhaný podľa trestného zákona č. 300/2005 Z.z. § 213 sprenevera.

12.3. Upozornenia nájomcu sa vypisujú do zmluvy o nájme (požičaní). Chýbajúce upozornenia znamenajú, že nájomca nenahlásil vady na predmete nájmu a predmet nájmu je v poriadku. Nájomca je povinný si zabezpečiť príslušnú platnú elektronickú diaľničnú známku na zapožičaný prívesný vozík podľa platnej legislatívy SR.

12.4. Nájomca je povinný pred použitím (pri preberaní) prívesu vo vlastnom záujme skontrolovať:

 • technický stav pneumatík prívesu,
 • stav osvetlenia,
 • iné mechanické poškodenia,

12.5. Nájomca svojim podpisom:

 • potvrdzuje, že vykonal prehliadku predmetu zmluvy a nemá výhrady k jeho technickému stavu,
 • potvrdzuje, že prebral prívesný vozík a osvedčenie o evidencii,
 • potvrdzuje, že v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné poškodenia na prívesom vozíku,
 • prehlasuje, že bol oboznámený a súhlasí so zmluvnými podmienkami a s vyššie uvedenými bodmi poučenia.
 • akceptuje aj otváraciu dobu, počas ktorej je možné požičaný príves vrátiť, a to: PO - PIA, od 8:00 do 16:30.
 • akceptuje, že v prípade nevrátenia prívesu v termíne dohodnutom pri uzatváraní "Zmluvy o zapožičaní prívesu" mu bude, ako nájomcovi, účtovaný poplatok zo strany prenajímateľa vo výške 10 € s DPH.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Spoločnosť AUTOCAR – Ťažné Zariadenia, s.r.o., si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

13.2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

13.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky, t.j. oboznámil sa s nimi v plnom rozsahu.

13.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

13.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

13.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25. 05. 2018.