Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie sa používajú na ukladanie nastavení a predvolieb, na štatistiku a analýzu používateľského správania, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a personalizáciu obsahu a reklám. Súhlas poskytujete spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromných údajov

Požičovňa prívesov

Podmienky prenájmu prívesov

Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol náležite poučený o potrebe disponovať vodičskými oprávnením skupiny „Be“ alebo „E“ pri vypožičiavaní a prevádzke prívesných vozíkov kategórie O1 a O2. Taktiež bol poučený o potrebe zabezpečiť si platnú diaľničnú známku pri prevádzkovaní prívesných vozíkov kategórie O1 a O2 po spoplatnených komunikáciách. Podmienky prenájmu stanovuje vlastník prívesu..

Nájomca je oprávnený vedieť:

 • Predmetom zmluvy o nájme sú aj ostatné príslušenstvá k prívesu (rezervné koleso, plachta, oporné koleso, sťahovacie popruhy) a doklady (technický preukaz prívesu a zákonné poistenie).
 • Naše prívesy nie sú havarijne poistené.
 • Vyvezenie predmetu zmluvy za hranice Slovenska si vyžaduje písomný súhlas požičovne.
 • Vydanie a vrátenie prívesu je možné len v pracovných hodinách požičovne a len v mieste jeho vypožičania.
 • Všetky náklady spojené s prekročením konečného zmluvného termínu znáša nájomca.
 • Nájomca zodpovedá za predmet nájmu v čase požičania (technický stav a kompletnosť dodatkového vybavenia).
 • Nájomca je povinný nahlásiť všetky poškodenia alebo závady predmetu nájmu pred jeho vrátením prenajímateľovi.
 • Vozík je potrebné si telefonicky rezervovať.
 • Prívesný vozík je možné zapožičať a následne vrátiť len v pracovné dni počas otváracích hodín (PO - PI, 8:00 - 16:30). V prípade zapožičania prívesu pred víkendom a následnom vrátení po víkende je nájomca povinný uhradiť sumu nájmu aj za sobotu v plnej výške dennej sadzby a za nedeľu vo výške 40% dennej sadzby.
 • Nájomca je povinný prívesný vozík vrátiť na prevádzku kde bol zapožičaný.
 • Za všetky poškodenia alebo stratu predmetu zmluvy nesie nájomca zodpovednosť v plnej výške voči požičovni.
 • Náklady nájomcu cez prenajímateľa za opravu poškodenia sa účtujú v cenách s DPH a obsahujú náhradné diely potrebné na opravu v mieste likvidácie škody. Vykonanie opravy v servise prenajímateľa stojí 35€ s DPH / 1hod práce jednou osobou.
 • Pri strate technického preukazu účtujeme 50€ s DPH.
 • V prípade straty alebo odcudzenia predmetu zmluvy nájomca uhradí cenu s DPH nového prívesu daného typu prenajímateľovi.
 • Nájomca nie je oprávnený upravovať a opravovať predmet zmluvy.
 • Nájomca znáša všetky náklady spojené s uplatnením si náhrady škody vzniknutej prenajímateľovi.
 • Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy v čistom stave, tak ako ho prevzal. V opačnom prípade mu bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 10 €.
 • Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s opravou prívesu do 7 dní od vystavenia faktúry.
 • Prijatá záloha od nájomcu slúži zároveň na: 1. pokrytie nákladov spojených s opravou prívesu, alebo odcudzením prívesu, 2. na krytie rizika spôsobenia škody cudzej osobe, 3. ako zábezpeka pri oprave poškodeného prívesu v servise na úhradu faktúry.
 • Ak nájomca vráti predmet zmluvy po uplynutí 3 hodín a pred uplynutím 24 hodím tak požičiavateľovi patrí nájomné za celý deň. Vrátenie predmetu zmluvy pred uplynutím 3 hodín oprávňuje nájomcu k žiadaniu navrátenia 40% z ceny nájmu za prerušenie doby nájmu.
 • Ak si zákazník vypožičiava vozík na obdobie, ktorého výsledná suma za vypožičanie je vyššia ako záloha, spoločnosť Autocar – ťažné zariadenia s.r.o. má právo navýšiť zálohu za vypožičanie. V prípade, že už má zákazník príves zapožičaný a chce si predĺžiť už dohodnutú dobu, je povinný prísť vyplatiť vzniknutý rozdiel.
 • Nájomca sa zaväzuje k vráteniu kompletného predmetu zmluvy v dohodnutom termíne ( uvedený v texte zmluvy ). Predĺženie času využitia predmetu zmluvy vyžaduje uzavretie novej zmluvy.
 • Používanie predmetu zmluvy nájomcom nad dohodnutý termín, oprávňuje prenajímateľa k doúčtovaniu požičovného vo výške 5€ za každú začatú hodinu neoprávneného používania prívesu.
 • Za vzniknutú škodu tretej osobe a poškodenie samotného prívesu v čase jeho požičania zodpovedá nájomca v celosti.
 • Používanie predmetu zmluvy Nájomcom nad dohodnutý termín dlhšie ako 2 dni oprávňuje prenajímateľa k ohláseniu porušenia zmluvy na polícii a bude stíhaný podľa trestného zákona č.300/2005 Z.z. § 213 sprenevera.

Upozornenia nájomcu sa vypisujú do zmluvy o požičaní. Chýbajúce upozornenia znamenajú, že nájomca nenahlásil vady na predmete nájmu a predmet nájmu je v poriadku. Nájomca je povinný si zabezpečiť príslušnú platnú elektronickú dialničnú známku na zapožičaný prívesný vozík podľa platnej legislatívy SR.

Nájomca je povinný pred použitím (pri preberaní) prívesu vo vlastnom záujme skontrolovať:

 • technický stav pneumatík prívesu,
 • stav osvetlenia,
 • iné mechanické poškodenia,

Nájomca svojim podpisom:

 • potvrdzuje, že vykonal prehliadku predmetu zmluvy a nemá výhrady k jeho technickému stavu,
 • potvrdzuje, že prebral prívesný vozík a osvedčenie o evidencii,
 • potvrdzuje, že v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné poškodenia na prívesom vozíku,
 • prehlasuje, že bol oboznámený a súhlasí so zmluvnými podmienkami a s vyššie uvedenými bodmi poučenia.
 • akceptuje aj otváraciu dobu, počas ktorej je možné požičaný príves vrátiť, a to: PO-PIA, od 8:00-16:30.
 • akceptuje, že v prípade nevrátenia prívesu v termíne dohodnutom pri uzatváraní "Zmluvy o zapožičaní prívesu" mu bude, ako nájomcovi, účtovaný poplatok zo strany prenajímateľa vo výške 10 € s DPH.