Vážime si vaše súkromie

Súbory cookie sa používajú na ukladanie nastavení a predvolieb, na štatistiku a analýzu používateľského správania, poskytovanie funkcií sociálnych sietí a personalizáciu obsahu a reklám. Súhlas poskytujete spoločnosti AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o.

Zásady ochrany súkromných údajov

Blog autocar

Na našom blogu nájdete články o všetkom, čo sa týka ťažných zariadení, prívesných vozíkov a prepravníkov, nosičov bicyklov, strešných nosičov a strešných boxov a nášho ďalšieho sortimentu.

Hrajte o nosič bicyklov

Hrajte o nosič bicyklov

Chcete sa zapojiť do našej súťaže? Je to jednoduché. Pravidlá v skratke:

1. Zakúpte si u nás ťažné zariadenie aj s elektroinštaláciou a aj s montážou v jednej z našich dielní (Ivachnová, Senec, Prešov).

2. V deň montáže vyplňte súťažný lístok na pokladni.

3. Vyplnený lístok odovzdajte na predajni na pokladni.

4. Dňa 8.9. vyžrebujeme výhercu. Výhercu budeme najneskôr 1 deň po žrebovaní kontaktovať telefonicky.

5. Výherca si výhru prevezme osobne na jednej z našich prevádzok a preukáže sa občianskym preukazom a bločkom o úhrade ťažného zariadenia, elektorinštalácie a montáže u nás.

Celé znenie štatútu súťaže:

Štatút súťaže o nosič BOSAL Comfort Pro III

 

Organizátor súťaže:

 

AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. 

Kocmál 460/22

02601 Dolný Kubín

Slovensko

 

IČO: 36408905

DIČ: 2020132433

IČ DPH: SK 2020132433

 

Cieľ súťaže: Reklama a podpora predaja výrobkov značky AUTOCAR.

 

 1. Podmienky účasti v súťaži:

Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá:

 • Je plnoletá

 • Je občanom Slovenskej republiky

 • Splní podmienky súťaže

 • Súhlasí s pravidlami súťaže

 • Súhlasí so štatútom súťaže

 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa neodovzdá a zostane k dispozícii organizátorovi súťaže. 

 

Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom súťaže. 

 

 1. Začiatok a ukončenie súťaže:

Súťaž bude trvať od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022.

 

 1. Miesto konania súťaže:

Slovenská republika

 

 1. Podmienky a priebeh súťaže:

Účastník je automaticky zapojený do súťaže, pokiaľ si u organizátora súťaže v období trvania súťaže zakúpi ťažné, elektroinštaláciu a aj montáž ťažného zariadenia a elektroinštalácie zakúpených u organizátora súťaže. 

 

1 súťažiaci môže byť do losovania zaradený aj viackrát (pri opätovnom splnení podmienok).

 

Súťaž bude ukončená dňa 31. 8. 2022 23:59. Dňa  8. 9. 2022 bude vyžrebovaný 1 výherca náhodným výberom organizátora súťaže. Tento výherca bude najneskôr nasledujúci deň po žrebovaní kontaktovaný organizátorom a uverejnený v príspevku na Facebook stránke: Autocar - Ťažné zariadenia a na webe www.autocar.sk.

 

Súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkovateľ súťaže nespracováva osobné údaje súťažiacich, ktorí sa nestanú výhercami v zmysle týchto pravidiel súťaže.

 

 1.  Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

Výhrou v súťaži je 1 kus nosiča bicyklov BOSAL Comfort Pro III na 3 bicykle v hodnote 490 € s DPH: 

https://www.taznezariadenia.sk/heureka/17022-nosic-bicyklov-na-tazne-zariadenie-bosal-comfort-pro-iii.html?id_category=12 so štandardnou zárukou 2 roky od nadobudnutia.

 

Výherca bude určený prevádzkovateľom súťaže dňa 8. 9. 2022. Výherca bude vyhlásený v príspevku na sociálnej sieti Facebook, na webe www.autocar.sk a taktiež bude výherca o tejto skutočnosti upovedomený telefonicky alebo e-mailom. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné si výhru uplatniť, súhlas so spracovaním osobných údajov výhercu a informácie o ochrane osobných údajov.

 

Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, neudelí súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie.

 

Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve prevádzkovateľovi súťaže do 24 hodín od termínu, keď bol prvýkrát kontaktovaný prostredníctvom správy mu zaslanej alebo telefonátu, stráca nárok na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

 

Výhru si vyzdvihne výherca osobne na určenej prevádzke organizátora súťaže po dohode s organizátorom súťaže najneskôr s omeškaním 24 hodín od dohodnutého termínu a času s organizátorom. V prípade nevyzdvihnutia výhry v tejto lehote stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie. Pri vyzdvihnutí výhry je súťažiaci povinný sa preukázať občianskym preukazom a dokladom o zaplatení za ťažné zariadenie s elektroinštaláciou a s ich montážou u organizátora.

 

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené.

 

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

 

 1.  Práva výhercu ako dotknutej osoby

Výherca berie na vedomie, že prevádzkovateľ súťaže bude na základe súhlasu výhercu ako dotknutej osoby spracúvať jeho osobné údaje za účelom kontaktovania výhercu a doručenia výhry; za účelom informovania o výhre na Facebook profile organizátora súťaže; a na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a prezentáciou sortimentu organizátora súťaže.

 

Výherca berie na vedomie, že prevádzkovateľ súťaže spracúva osobné údaje výhercu v súlade s platnou legislatívou. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov súťažiach sú zverejnené na internetovej stránke https://www.taznezariadenia.sk/content/77-gdpr.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u prevádzkovateľa súťaže, na webstránke prevádzkovateľa súťaže https://www.autocar.sk a na fanstránke https://www.facebook.com/autocar.sk na profile organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi prevádzkovateľ súťaže na svojej fanstránke https://www.facebook.com/autocar.sk na profile organizátora súťaže.

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://www.facebook.com/autocar.sk a na www.autocar.sk.

 

Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.

 

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. 

 

Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich.

 

Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie sociálnej siete Facebook a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.

 

Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

 

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

 

Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou a používaním sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

 

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke https://www.facebook.com/autocar.sk 

 

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiacich, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

 

Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.

 

Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry.

 

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na internetovej stránke https://www.facebook.com/autocar.sk  

 

V Ivachnovej dňa 30. 7. 2022