Ťažné zariadenia

Zľavnené produkty

Všeobecné predajné a obchodné podmienky spoločnosti Autocar – Ťažné zariadenia s.r.o.

1. Všeobecné dodacie podmienky

Tovar sa objednáva prostredníctvom e-shopu "taznezariadenia“, E-mailom alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke nie je možné uplatniť reklamáciu dodávky tovaru. Objednaný tovar, ktorý je na sklade, expedujeme najneskôr nasledujúci deň po objednaní, pokiaľ dohoda nie je iná. O termíne dodania tovaru, ktorý nie je na sklade, bude odberateľ telefonicky alebo e-mailom informovaný. Expedícia tovaru je uskutočnená zo skladu predávajúceho v Ivachnovej 300, 034 83 Liptovská Teplá. Zaslanie tovaru prebehne podľa dispozícii, na účet a riziko kupujúceho. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne, v sklade predávajúceho v pracovnej dobe (Po - Pia: 8:00 - 17:00 hod.). Dodaný tovar, ktorý bol objednaný, nemôže byť z jednostrannej vôle kupujúceho vrátený späť ani vymenený. Je zakázané poškodzovať alebo prepisovať značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo skreslený. Ťažné zariadenia sú dodávané so základnou 7-pin elektroinštaláciou, ktorá je v cene ťažného zariadenia. Špeciálne elektroinštalácie pre systémy CanBus a CheckControl sa objednávajú samostatne. Spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2. Cenové podmienky

Uvedené ceny sú maloobchodné obsahujú daň z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky, a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia. V prípade zmeny ceny objednaného tovaru je predávajúci povinný kupujúceho na túto zmenu upozorniť. Z uvedených cien predávajúci obchodníkom neposkytuje ďalšie zľavy. V prípade, že dôjde ku zvýšeniu základu predávajúceho (napr. Kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, zmenného kurzu meny,...), je oprávnený dohodnuté ceny zvýšiť. V prípade, že došlo k platbe na základe predfaktúr, čiastka sa započítava do kúpnej ceny. Záloha neprepadá v prospech predávajúceho, iba v prípade, že nedošlo k realizácii kontraktu vinou predávajúceho.
Pokiaľ je na automobile zákazníka namontovaný plynový pohon a plynová sústava, k položke montáže ťažného zariadenia sa účtuje sa príplatok 10€ s DPH. V prípade montáže u nás nezakúpeného ťažného zariadenia si účtujeme doplatok 20€ s DPH k štandardnej cene montáže, cenu montáže u nás nezakúpeného ťažného zariadenia po predchádzajúcej dohode so zákazníkom môžeme upraviť podľa obtiažnosti montáže. Za demontáž ťažného zariadenia, alebo elektroinštalácie si účtujeme poplatok 10€. V prípade zložitejšej montáže, napr. z dôvodu, že je auto po búračke, má hrdzavé šasi, sú potrebné úpravy a pod., môže byť účtovaný poplatok k cene montáže, ktorého výška bude závislá od zložitosti montáže. Pri inej vykonávanej práci (servis vozíka, alebo iné práce) účtuje za 1 odpracovanú hodinu 1 pracovníka 20 € s DPH ak nie je dohodnuté inak (náročnosť, odbornosť práce, prípadne iné komplikácie). O zmene cien musí byť zákazník vopred informovaný (telefonicky, osobne, alebo elektronicky).

3. Platobné podmienky

Platba sa uskutočňuje v hotovosti, na dobierku. K platbe za tovar pri zásielke dobierkou alebo službou UPS je nutné pripočítať nasledovné náklady:

Hmotnosť zásielky Výška platby
za prepravnu alebo dobierku
0 - 3 kg 5,50 Eur
3,01 - 15 kg 6,2 Eur
15,01 - 25 kg 7,20 Eur
25,01 - 30 kg 9,00 Eur
30,01 - 40 kg 15,00 Eur
40,01 - 50 kg 16,80 Eur
50,01 - 90 kg 33,60 Eur

Pri objednávke viac druhov ťažných zariadení súčastne sú jednotlivé komplety balené ako samostatné zásielky.

4. Výhradné vlastníctvo

Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva vôči dodanému tovaru až do zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov. Nebezpečie vzniku škody prechádza na kupujúceho okamžikom dodania tovaru.

5. Záruka

Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri dodaní. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a pod. sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom ,túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade a potvrdí ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.
Reklamácia dodávky tovaru sa uznáva len vtedy, keď prebehne do 5-tich dní od dodania tovaru a je podaná písomnou formou. Reklamácia akosti tovaru sa uznáva pokiaľ prebehne okamžite po dodaní tovaru a obsahuje presný popis dôvodov reklamácie.
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku, či z dôvodov kladenia neúmerných požiadaviek na tovar (napr.: preťaženie nákladu vozidla alebo prívesu). Kupujúci je tiež povinný zoznámiť s týmito podmienkami užívateľa. Predávajúci nezodpovedá za škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý nebol výrobcom schválený.
Celková výška náhrady škody v zmysle ustanovenia § 365 Obch. zákonníku sa dohodou účastníkov záväzkového vzťahu obmedzuje na škodu vzniknutú priamo na dodanom predmete.
Všetky nami dodané diely musia byť pred montážou, ktorá je nevyhnutnou podmienkou dodania spotrebiteľom, skontrolované vo vzťahu ku vhodnosti na odpovedajúci typ vozidla. Ťažné zariadenia smú byť použité iba na daný typ vozidla.
Technické zmeny, doplnky a vylúčenie ručenia za chyby tlače zostávajú vyhradené, ako aj tlačové chyby v texte popr. na obrázkoch.
Už namontované ťažné zariadenia nie je možné vrátiť. Vrátenie tovaru je možné len po predchádzajúcej dohode a na základe spätného dodania na náklady kupujúceho Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 10% z ceny tovaru. Záručná lehota na predané výrobky je 24 mesiacov, ak nie je dané inak, pri ťažných zariadeniach značky AUTO-HAK je záruka 5 rokov. Pri plachtových prívesných vozíkoch nevieme zaručiť úplnú vodotesnosť!

6. Spracovanie údajov

Všetky dodávky budeme evidovať pomocou elektrického spracovania dát. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho identifikačné údaje budú evidované a používané pre potrebu predávajúceho.

7. Použiteľné právo, miesto súdu

Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zjednáva sa použitie slovenského práva. Prípadné spory budú riešené slovenskými súdmi.

Všeobecné informácie na správne používanie ťažného zariadenia

Pre používanie sú smerodajné údaje výrobcu vozidla popr. údaje o zaťažení prívesom a zvislom zaťažení, pričom nemôžu byť prekročené hodnoty ťažného zariadenia.Ťažné zariadenie je určené k ťahaniu prívesov, ktoré sú vybavené kĺbovými spojkami a k montáži guľových čapov povolených k montáži na ťažné zariadenie. Tiež je povolené použitie homologizovaných nosičov pripojiteľných na ťažnú guľu. Iné použitie je zakázané. Použitie musí odpovedať cestným predpisom.

Pri použití prívesu sa menia jazdné vlastnosti vozidla. Musí sa brať ohľad na prevádzkový návod výrobcu vozidla. Výrobcom vozidla sériovo určené upevňovacie body sa musia dodržať. Montážny a prevádzkový návod doporučujeme pripojiť k dokladom vozidla.

Montážne informácie:

 • Ťažné zariadenie ja bezpečnostný diel a môže byť namontovaný len odborníkmi. Každá zmena popr. zmeny na ťažnom zariadení sú zakázané. Vedú vždy k strate platnosti prevádzkového povolenia
 • Odstráňte izolačný ochranný náter (keď tam je) na karosérii vozidla v miestach styčných plôch ťažného zariadenia
 • Očistite časti karosérie a vyvrtané otvory ošetrite farbou proti korózii
 • Pred začatím montáže univerzálnej elektroinštalácie overte v značkovom servise výrobcu Vášho vozidla, či montážou nedôjde k poškodeniu elektronických obvodov vozidla

Prevádzkové informácie:

 • Všetky upevňovacie skrutky ťažného zariadenia dotiahnite predpísaným momentom a skontrolujte po cca 1000 km jazdy s prívesom
 • Spojovacia guľa musí byť udržovaná čistá a namazaná plastickým mazivom
 • Pri použití samosvorných stabilizátorov musí byť spojovacia guľa zbavená maziva
 • Dodržujte informácie v príslušných prevádzkových návodoch
 • Akonáhle bude dosiahnutý na niektorom mieste priemer spojovacej guľe rovný alebo menší ako 49,0 mm nesmie byť ťažné zariadenie z bezpečnostných dôvodov ďalej používané

Podmienky prenájmu prívesov

Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol náležite poučený o potrebe disponovať vodičskými oprávnením skupiny „Be“ alebo „E“ pri vypožičiavaní a prevádzke prívesných vozíkov kategórie O1 a O2. Taktiež bol poučený o potrebe zabezpečiť si platnú diaľničnú známku pri prevádzkovaní prívesných vozíkov kategórie O1 a O2 po spoplatnených komunikáciách. Podmienky prenájmu stanovuje vlastník prívesu..

Nájomca je oprávnený vedieť:

 • Predmetom zmluvy o nájme sú aj ostatné príslušenstvá k prívesu (rezervné koleso, plachta, oporné koleso, sťahovacie popruhy) a doklady (technický preukaz prívesu a zákonné poistenie).
 • Naše prívesy nie sú havarijne poistené.
 • Vyvezenie predmetu zmluvy za hranice Slovenska si vyžaduje písomný súhlas požičovne.
 • Vydanie a vrátenie prívesu je možné len v pracovných hodinách požičovne a len v mieste jeho vypožičania.
 • Všetky náklady spojené s prekročením konečného zmluvného termínu znáša nájomca.
 • Nájomca zodpovedá za predmet nájmu v čase požičania (technický stav a kompletnosť dodatkového vybavenia).
 • Nájomca je povinný nahlásiť všetky poškodenia alebo závady predmetu nájmu pred jeho vrátením prenajímateľovy.
 • Vozík je potrebné si telefonicky rezervovať.
 • Prívesný vozík je možné zapožičať a následne vrátiť len v pracovné dni počas otváracích hodín (PO - PI, 8:00 - 17:00).
 • Nájomca je povinný prívesný vozík vrátiť na prevádzku kde bol zapožičaný.
 • Za všetky poškodenia alebo stratu predmetu zmluvy nesie nájomca zodpovednosť v plnej výške voči požičovni.
 • Náklady nájomcu cez prenajímateľa za opravu poškodenia sa účtujú v cenách s DPH a obsahujú náhradné diely potrebné na opravu v mieste likvidácie škody. Vykonanie opravy v servise prenajímateľa stojí 20€ s DPH / 1hod práce jednou osobou.
 • Pri strate technického preukazu účtujeme 50€ s DPH.
 • V prípade straty alebo odcudzenia predmetu zmluvy nájomca uhradí cenu s DPH nového prívesu daného typu prenajímateľovi.
 • Nájomca nie je oprávnený upravovať a opravovať predmet zmluvy.
 • Nájomca znáša všetky náklady spojené s uplatnením si náhrady škody vzniknutej prenajímateľovi.
 • Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy v čistom stave, tak ako ho prevzal. V opačnom prípade mu bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 10€.
 • Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi náklady spojené s opravou prívesu do 7 dní od vystavenia faktúry.
 • Prijatá záloha od nájomcu slúži zároveň na: 1. pokrytie nákladov spojených s opravou prívesu, alebo odcudzením prívesu, 2. na krytie rizika spôsobenia škody cudzej osobe, 3. ako zábezpeka pri oprave poškodeného prívesu v servise na úhradu faktúry.
 • Ak nájomca vráti predmet zmluvy po uplynutí 3 hodín a pred uplynutím 24 hodím tak požičiavateľovi patrí nájomné za celý deň. Vrátenie predmetu zmluvy pred uplynutím 3 hodín oprávňuje nájomcu k žiadaniu navrátenia 40% z ceny nájmu za prerušenie doby nájmu.
 • Ak si zákazník vypožičiava vozík na obdobie, ktorého výsledná suma za vypožičanie je vyššia ako záloha, spoločnosť Autocar – ťažné zariadenia s.r.o. má právo navýšiť zálohu za vypožičanie. V prípade, že už má zákazník príves zapožičaný a chce si predĺžiť už dohodnutú dobu, je povinný prísť vyplatiť vzniknutý rozdiel.
 • Nájomca sa zaväzuje k vráteniu kompletného predmetu zmluvy v dohodnutom termíne ( uvedený v texte zmluvy ). Predĺženie času využitia predmetu zmluvy vyžaduje uzavretie novej zmluvy.
 • Používanie predmetu zmluvy nájomcom nad dohodnutý termín, oprávňuje prenajímateľa k doúčtovaniu požičovného vo výške 5€ za každú začatú hodinu neoprávneného používania prívesu.
 • Za vzniknutú škodu tretej osobe a poškodenie samotného prívesu v čase jeho požičania zodpovedá nájomca v celosti.
 • Používanie predmetu zmluvy Nájomcom nad dohodnutý termín dlhšie ako 2 dni oprávňuje prenajímateľa k ohláseniu porušenia zmluvy na polícii a bude stíhaný podľa trestného zákona č.300/2005 Z.z. § 213 sprenevera.

Upozornenia nájomcu sa vypisujú do zmluvy o požičaní. Chýbajúce upozornenia znamenajú, že nájomca nenahlásil vady na predmete nájmu a predmet nájmu je v poriadku. Nájomca je povinný si zabezpečiť príslušnú platnú elektronickú dialničnú známku na zapožičaný prívesný vozík podľa platnej legislatívy SR.

Nájomca je povinný pred použitím (pri preberaní) prívesu vo vlastnom záujme skontrolovať:

 • technický stav pneumatík prívesu,
 • stav osvetlenia,
 • iné mechanické poškodenia,

Nájomca svojim podpisom:

 • potvrdzuje, že vykonal prehliadku predmetu zmluvy a nemá výhrady k jeho technickému stavu,
 • potvrdzuje, že prebral prívesný vozík a osvedčenie o evidencii,
 • potvrdzuje, že v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné poškodenia na prívesom vozíku,
 • prehlasuje, že bol oboznámený a súhlasí so zmluvnými podmienkami a s vyššie uvedenými bodmi poučenia.
 • akceptuje aj otváraciu dobu, počas ktorej je možné požičaný príves vrátiť, a to: PO-PIA, od 8:00-17:00.
 • akceptuje, že v prípade nevrátenia prívesu v termíne dohodnutom pri uzatváraní "Zmluvy o zapožičaní prívesu" mu bude, ako nájomcovi, účtovaný poplatok zo strany prenajímateľa vo výške 10 € s DPH.